•  
 •  

 

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2014

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката:

ДОСТАВКА НА УЧЕНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ МОДУЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ДЕЙНОСТ 3"

Уникален номер в регистъра на ОП: 9035277

Документи:

 1. ЗАПОВЕД на Директора за откриване на процедура за публична покана
 2. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 3. СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на ОП в PDF
 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на ОП в WORD

Информация:

 1. Протокол №1 изтегли
 2. Протокол №2 - изтегли

 

Дата и час на публикуване в профилът на купувача: 10 ноември 2014 година, 15:15 часа.

***********************************

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката:

  ”ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИКТ В УЧИЛИЩЕ”
обособена позиция №1: “Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на четиридесет и четири броя терминални работни станции”
обособена позиция №2: “Доставка и гаранционно обслужване на пет броя компютри”
обособена позиция №3: “Доставка и гаранционно обслужване на пет броя мултимедийни проектори”

Уникален номер в регистъра на ОП: 9035014

Документи:

 1. ЗАПОВЕД на Директора за откриване на процедура за публична покана
 2. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 3. СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на ОП в PDF
 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на ОП в WORD

Информация:

 1. Протокол №1 изтегли
 2. Протокол №2 - изтегли
 3. Протокол №3 - изтегли

Дата и час на публикуване в профилът на купувача: 04 ноември 2014 година, 16:30 часа.

Информация

 

  

Контакти