•  
  •  

 

 

Занимание по интереси Приложна математика, Математика за живота 9-12 клас

Финалната представителната изява на група по "Приложна математика. Математика за живота" беше на 07.04.2017 г. 
Учениците представиха презентация с разработки от различни теми, заложени в програмата на групата.
През цялото време с помощта на софтуер за динамична математика GeoGebra  преоткриваха факти и правила, изучавани в редовните часове по математика, които прилагаха в поставените им задачи. С помощта на проекта "Твоят час" учениците видяха, че могат да поставят начало, чийто е край е там, докъдето стига въображението им. Усетиха, че математиката е навсякъде около нас, че всеки природен феномен може да бъде описан на езика на математиката. 
За мен през всички месеци на активна творческа работа най-важни бяха емоциите на учениците. Чрез овладяването им заедно преодолявахме трудностите. Така учениците добиваха увереността, че могат да се справят с поставените задачи и повишаваха самочувствието си.  Това е сигурна гаранция, че тази извънкласна форма е изключително ползотворна за развитието на учениците като личности и за формирането на основните ключови компетентности заложени в Европейската референтна рамка, за учене през целият живот.

Ръководител: Динко Цвятков

Информация

 

  

Контакти