•  
  •  

 

 

История

През 2024 г. се навършват 183 години от създаването на първото светско училище в град Стара Загора и едно от първите в страната – Светиниколското взаимно училище, чийто пряк приемник и наследник е сегашното Средно училище „Иван Вазов”. 
Какво можем да кажем ние, живеещите в ХХІ век, за един 183-годишен юбилей?


Какво трябва да изровим от праха, кого трябва да съживим и колко неща трябва да си спомним, за да имаме основание да кажем: „Ето това е нашето училище. И ние се гордеем с него!”


Училище „Иван Вазов” е вече на 183 години. Сменяло името си, обитавало много различни сгради, дало на България хиляди образовани граждани, но останало същото по дух – възрожденско огнище.
Дали са мечтали някога първите даскали, дали е предполагал и даскал Атанас Иванов през 1841 година, че години по-късно делото му ще дава плодове...

 

Затова ще ви разкажем историята му – от началото до наши дни.
През 20-те години на ХIХ в. в града е открито елинско училище, което привлича децата на забогателите еснафи и чорбаджии, но създава опасност за българщината. Ето защо през 1833 г. 23-годишният даскал Атанас Иванов, подпомогнат от дядо Косьо Праматарина, открива в кв. „Акарджа” училище, в което отхвърля религиозните предмети и разчиства пътя за създаването на светско българско училище. 


На 1 (14) март 1841 г. даскал Атанас Иванов, подпомогнат от видните старозагорци Александър Екзарх, Господин хаджи Славов, Иван Стоянов, открива първото светско взаимно училище в Стара Загора. 


Даскал Атанас Иванов е роден на 12 февруари 1810 г. в Стара Загора. Получава завидно за онова време образование - учил в килийното училище на Хилендарския метох при църквата „Св. Димитър” с учители светогорските монаси Иван и Данаил, но е най-привързан към учителя си Неофит Рилски. Цели 44 години той е учител – чак до 1881 г.
В Светиниколското училище, обзаведено по примера на Габровското, се стичат множество ученици не само от Стара Загора, но и от Нова Загора, Чирпан, Сливен, Ямбол и другаде. Успехите му са безспорни. 


Голямо събитие в развитието на учебното дело в Стара Загора е построяването в двора на църквата „Св. Никола” на голяма двуетажна училищна сграда, изградена със средства на еснафски организации и дарения на частни лица. През октомври 1850 г. учебните занятия си водят вече в нея. 


Постепенно взаимното училище прераства в класно. В него преподават видните по това време възрожденски учители Неофит Рилски, Иван Богоров, Тодор Шишков и др. Училището се нарича вече Главно петокласно училище и славата му на голям просветен център бързо нараства: „навалица” от ученици идва от почти цяла Южна България. Голяма заслуга за това има „най-полезният класен учител през 50-те години” – Тодор Шишков. 

При него е учил и Апостола на свободата – Васил Левски. 

През 1865/66 г. в училището работи д-р Димитър Павлович (син на известния възрожденски учител Христаки Павлович). Той въвежда „класно-урочната система”. Всеки клас се отделя в самостоятелна класна стая и по всеки предмет или два сродни обучава отделен учител.

 

За постигнатите успехи говорят впечатленията на руския дипломат Скалон. 
През 1868 г. в Стара Загора се провежда първият български учителски събор. Сбирките му стават в Светиниколското училище. През 1871 г. сред старозагорските ученици от Главното мъжко училище се сформира едно от първите ученически дружества „Здравец”. То си поставя  прогресивната за времето цел – да  се  прилагат на практика придобитите от учениците знания.


Опожаряването на града превръща в пепел и развалини цветущите дотогава старозагорски училища, в това число и нашето. Но още на 1 септември 1878 г. ученици и учители се събират да учат дори и в частни квартири. С първия си указ старозагорската община налага поголовен данък за построяване на училищна сграда и през 1880 г. на ул. „Граф Игнатиев” се издига ново триетажно здание, където от 1881 г. до 1947 г. се водят учебни занятия. Училището се превръща в средищен център за просвета и култура. През 1893 г. училището устройва тържествен юбилей по случай 40-годишната учителска дейност на основоположника на училището ни даскал Атанас Иванов.


На 25 ноември 1895 г. се чества 25-годишната книжовна дейност на Иван Вазов. По този случай просветната комисия в града ни решава да поздрави юбиляря и му съобщава, че гражданството на Стара Загора е решило да именува в негова чест Окръжното класно училище „Иван Вазов”. Трогнат, юбилярят отговаря: ”Предайте, господа, моята най-дълбока признателност на старозагорци. Тези изрази на симпатия ме дълбоко вълнуват. Винаги съм хранил искрена любов към Стара Загора като един от най-културните центрове на България и сега, и в турско време. Затова честта, която ми се прави, има за мене висока цена и аз се гордея за това. Благодаря ви.”


Въпросът за деня, в който да се чества патронът на училището, е повдиган няколко пъти. Водена е преписка с тогавашния министър на народната просвета. През 1919 г. сам Вазов изявява желание това честване да се свърже с появата на най-крупното му произведение „Под игото”, отпечатано за първи път на 25.ХI.1889 г. Така за патронен празник на нашето училище е приета датата 25 ноември.


От 1902/03 учебна година към мъжкото петокласно училище постепенно се откриват по-горни класове – VI, VII и VIII клас, а от 1.IХ.1907 г. то се обособява в Пълна мъжка гимназия „Иван Вазов” с 20 паралелки и 933 ученици. През 1908 г. завършва и първият випуск гимназисти. Сред тях са бъдещият министър на народната просвета Стоян Омарчевски, акад. Петко Стайнов, проф. Димитър Гюдженов, литературният и музикален критик Георги Стоянович-Берсенев и други. 


По време на Балканската война (1912 – 13 г.) сградата на мъжката гимназия е била превърната в Главен щаб на цар Фердинанд, а по време на Първата световна война - във военна болница и оръжеен склад. Избухналият на 2 май 1916 г. пожар изпепелява голяма част от нея, запазва се само западното крило. Сградата скоро е възстановена и учебните занятия продължават.


До 1946 г. обучението се състои от петгодишен гимназиален курс – от IV до VIII (VIII – ХI) клас. През 1946/47 учебна година е извършена реформа в образованието и гимназиалният курс се намалява на 4 години – от IV до VII (VIII – ХI) клас. За нуждите на училището е построена нова масивна сграда на ул.”Ген. Столетов”, в която през учебната 1947/48 г. се премества обособеното Първо мъжко единно училище „Иван Вазов” с 11 класа.


През 1950/51 г. Първо мъжко единно училище се трансформира в Първо средно единно училище „Иван Вазов” с 11 класа – от I до ХI, а от 1953/54 г. са приети и момичета и гимназията става смесена. Със заповед № 218 от 26 февруари 1957 г. на МНК на Първо средно училище се поставя отговорна задача – да бъде пионер във въвеждането на политехническо обучение. През 1960 г. гимназията е обявена за национален първенец и е наградена с орден „Кирил и Методий”, I степен. 


Със заповед № 3540 от 20 август 1968 г. на МНП училището е обявено за базово към Педагогическия институт към БАН – по експериментирането на новите учебни програми.


През 1974 г., когато в града ни е преместен Ветеринарният институт и сградата на ул. ”Ген. Столетов” е отстъпена на Ректората, гимназията се премества временно в сградата на гимназия „Христо Ботев”. През учебната 1981/82 г. училището се премества в новопостроената сграда на ул. ”Ген. Гурко”, в която и до днес се водят учебни занятия на учениците от подготвителен до ХII клас. През същата година е проведена поредната образователна реформа. училището става първото Единно средно политехническо училище в града, а от 1991 г. се именува Средно общообразователно. През учебната 1992/93 г. е взето решение то да бъде хуманитарно със запазване на природоматематическите дисциплини. 
През учебната 1997/1998 г. за първи път е извършен прием на ученици в специализирани паралелки по мениджмънт в осми и девети клас. Въвежда се модулно обучение, ръководено от преподаватели от ВУЗ, с профилиращи предмети по икономика и разширено изучаване на английски език. Две години по-късно прием се извършва в паралелка „Организация на средния и дребния бизнес”, които от 2004 г. се именуват „Стопански мениджмънт”. За първи път се формира и паралелка с природоматематически профил „Информационни технологии”, а през 2009 г. се извършва прием в технологичен профил „Туризъм”.


От учебната 2004/2005 г. училището се включва в програмата за работа с деца със специални образователни потребности и започват работа психолог, логопед и ресурсни учители.


През 2007 г. СОУ „Иван Вазов” е прието в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, ръководена от издателство ПОНС. Това гарантира по-високо реноме и засилен интерес към училището. Учителите могат да разчитат на осигурена методическа подкрепа и обучение. Ползват се най-добри условия за закупуване на учебници по чужди езици и участия в обучителни семинари.
От 1 март 2007 г. училището функционира в условията на делегиран бюджет съобразно новите изисквания и успешно устоява на икономическата криза.


Основен фактор за ефективно обучение се явява ресурсната обезпеченост, подобряването на която е главен приоритет в работата на ръководството. От 1 януари 1997 г. започва работа първият в града модерно оборудван компютърен кабинет с интернет връзка. Училището получава подкрепа от агенцията „Японски доброволци за сътрудничество в чужбина“ - „Джайка”, която осигурява компютрите, цифров фотоапарат, принтер и японски преподаватели. Бързото навлизане на информационните технологии и големият интерес към тях довеждат до създаването на втори компютърен кабинет (15 септември 1999 г.).


През учебната 2004/2005 г. със съдействието на Търговско-промишлената палата в Стара Загора се откри трети кабинет, а в края на същата учебна година по програмата „Е” - клас на правителството се получи оборудването за четвъртия кабинет. Модернизирани са кабинетите по география, биология, физика и химия.Обособяват се и нови – история и чужди езици.


За по-доброто техническо осигуряване и делово протичане на мероприятията през 2011 г. е открита конферентна зала. Изцяло е подновен интериорът на административния корпус. Много от класовете поемат инициативата да подобряват състоянието на класните стаи.
Съоръженията във физкултурния салон и фитнес залата са добро условие за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт. Отборите на СОУ „Иван Вазов” заемат призови места в общинските и регионалните състезания по футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика. Гордеем се и с постижения на национално ниво. 


В ежегодно провежданите избори „Млада Загора” наши ученици са получавали символичния ключ за управление на града.  Като „млад кмет” са избирани Стефка Георгиева (1999 г.), Антон Атанасов (2009 г.) и Теодора Иванова (2019 г.), а Силвана Стойкова, Десислава Дойнова и Венцислава Николаева са заседавали като заместник-млад кмет. Това е признание за знанията и гражданската активност на учениците ни.


Многобройни са изявите в организираните класни и извънучилищни мероприятия - шествия, викторини, чествания, художествена самодейност, клубни форми. 
Неизброими са и наградите, защото училище „Иван Вазов” създава образовани и активни млади хора, готови да отговорят на предизвикателствата на живота.

 

Директори

Александър Козаров

Естествена история

1907/1908 г.

Иван Куюмджиев

Физика

1908/1910 г.

Христо Яръмов

Химия

1910/1911 г.

Йордан Георгиев

История

1911/1913 г.

Бойчо Колев

Педагогика

1913/1915 г., 1916/1917 г.

Константин Карапетров

История

1915/1916 г., 1917/1918 г.

Алекси Лотев

История

1918/1921 г.

Христо Ангелов

Математика

1921/1923 г., 1926/1932 г., 1933/1938 г.

Страшимир Стефанов

Педагогика

1932/1933 г.

Илия Димитров

Математика

1938/1940 г.

Христо Стоилов

Математика

1940/1944 г.

Дочо Байрамов

Рисуване

1944/1951 г.

Цаньо Цанев

Биология

1951/1972 г.

Диана Георгиева

Български език

1972/1986 г.

Желка Карашманлъкова

Български език

1986/1988 г.

Янка Димова

Физика

1988/1992 г.

Аспарух Спиртов

История

1992/1995 г.

Николай Лазов

Физическа култура

1995/2015 г.

Елка Хънтова

Информационни технологии

2015/2018 г.

Динко Цвятков

Математика

2018 г. / продължава

 

УЧИЛИЩНОТО ЗНАМЕ

На 1 май 1942 г. е осветено новото училищно знаме на Старозагорската мъжка гимназия – реликва, която в момента се съхранява в училището. Да проследим как е станало това.

 

В 10 часа сутринта, в присъствието на официални лица, граждани, учители и ученици, се отслужва молебен от Негово Високопреосвещенство Старозагорски митрополит Климент. След молебена от името на родителския комитет г-н Куман Тенев предлага скъпия дар на представителя на Министерството на просветата и кръстник на знамето - областния училищен инспектор г-н П. Сяров.

 

Негово Високопреосвещенство митрополит Климент, след като осветява знамето, произнася прочувствена реч, която всички следят със затаен дъх. Обръщайки се към учениците, той им посочва за пример великото дело на духовния водач на българския народ Иван Вазов, чийто лик е изобразен върху знамето. Предавайки знамето на директора на гимназията, кръстникът г-н Сяров се обръща към учениците с пожелание да пазят свято и неопетнено новото знаме, символ на културен напредък, духовно единение и предана служба към родината.

 

След това директорът г-н Стоилов, предавайки знамето на знаменосеца, изказва вярата, че учениците от Старозагорската гимназия ”Иван Вазов”, верни на заветите на своите родители и училище, ще носят гордо и високо тази светиня. Пръв знаменосец е Иван Трифонов.


През 1991 г. във връзка с честването на 150-годишния юбилей на училището е изработено копие на това знаме и всички тържествени прояви се откриват с него. Оригиналът и до днес се съхранява в музея на училището.

 

Юбилеи

Изстрадани са моментите, свързани с отбелязването на годишнината на училището. През 1966 г. във връзка с 125-годишнината от създаването на Светиниколското училище градското ръководство не разрешава по-широко честване под предлог, че годишнината не е кръгла. Същото се случва през 1981 г. В продължение на две години учителите подготвят 140-годишния юбилей на училището, но ОК на БКП и дирекция „Просвета” при ОНС решават честването да не се провежда. Мотивите, които изтъкват, са: гимназия „Иван Вазов” не е наследник на Светиниколското училище, създадено през 1841 г. Не са представени никакви научни факти и доказателства за това решение.

 

Въпреки това двата юбилея са отбелязани тържествено. През 1987 г. Националният музей на образованието Габрово с писмо № П/ 0204010115 от 21 юни 1987 г. потвърждава, че училище „Иван Вазов”, Стара Загора е наследник на възрожденското Светиниколско училище, създадено през 1841 г., и това е основание през 1991 г. тържествено да се отбележи 150-годишният юбилей. Тогава в сградата е открит музей и е изработено ново знаме, копие на старата реликва. През 1995 г. е отбелязана 100-годишнината с името на Вазов.

 

Следващият голям празник е 160-годишният юбилей на училището през 2001 г., а на 1 март 2006 г. тържествено се чества 165-ят рожден ден на училището. През учебната 2010/2011 г. училището отбелязва два юбилея: 115 години с името на Вазов /25 ноември 2010 г./ и 170 години светско училище /на 1 март 2011 г./.

През месец март 2021 г. тържествено се чества 180-годишния юбилей на училището.

 

Факти и събития

1/14/ март 1841 г.

При църквата “Св. Никола” е открито светско взаимно училище с главен учител Атанас Иванов

Октомври 1850 г.

Училището се настанява в нова двуетажна сграда в двора на църквата. Открива се първи клас.

50-те – 60-те г.

Училището се обособява като класно.

1865/66 г.

Учителят д-р Димитър Павлович (син на Христаки Павлович) въвежда класно – урочната система по европейски образец.

1869 г.

В Ст. Загора с дейното участие на учителите от Главното мъжко училище се провежда първият в страната учителски събор и за първи път се поставя въпроса за уеднаквяване на програмата за обучение във всички училища, както и въпросът за ограмотяване на възрастното население.

1871 г.

Създава се ученическо дружество “Здравец” с цел да се прилагат на практика придобитите от учениците знания.

1880 г.

Построена е нова сграда по подобие на априловската гимназия в Габрово (запазена и до днес на ул.”Граф Игнатиев”).

25 ноември 1895 г.

Училището приема за свой патрон името на Иван Вазов.

2 ноември 1897 г.

По инициатива на учителите по пеене Д. Хаджигеоргиев и П. Икономов се учредява музикално дружество “Кавал”.

1 септември 1907 г.

Училището се именува Пълна мъжка гимназия “Ив. Вазов”.

1 януари 1910 г.

Издръжката на гимназията се поема от държавата.

11 септември 1915 г.

Учебните занятия са прекъснати. 4/5 от учителския състав и персонала са мобилизирани във войската (очаква се включването на България в Първата световна война).

Март 1916 г.

Мобилизират се ученици от гимназията. Голяма част от помещенията в сградата на гимназията са реквизирани за болница. Учебните занятия се водят в частни квартири и дюкяни.

Ноември 1918 г.

Обявява се стачка от учениците в знак на протест срещу нечовешкото държание на учителя Петко Велчев (Чудото). Член на стачния комитет е бежанчето от Македония, ученик от VII (XI) клас в гимназията бъдещият писател Димитър Талев.

1919 г.

Взето е решение патронният празник да се чества на 25 ноември като датата е посочена от самия Вазов във връзка с издаването на романа “Под игото”.

1920 г.

Образува се първото ученическо неутрално въздържателно дружество.

1 ноември 1932 г.

В училището тържествено се отбелязва Денят на народния будител.

20 май 1937 г.

В двора на училището се поставя бронзов бюст на патрона Иван Вазов.

22 декември 1937 г.

Определено е мястото за строеж на нова сграда за училището (между пощата и пожарната).

Юли 1938 г.

Одобрен е проектът за новата сграда на училището. Автори – арх. Борис Капитанов и А. Янчов.

15 ноември 1939 г.

Започва изкопът за постройката на новата сграда.

3 март 1941 г.

Занятията, които се водят в сградата са временно преустановени. Там са настанени германски военни части.

10 май 1942 г.

Освещаване на новото гимназиално знаме, подарено от родителско – учителското сдружение. Пръв знаменосец е Иван Пейков Трифонов.

1943 г.

Създава се първата духова музика в Стара Загора с ученици от училището под ръководството на учителя Иван Маджаров.

18 декември 1944 г.

Гимназията е разделена на Първа и Втора мъжка гимназия.

16 септември 1947 г.

Учебните занятия започват в новопостроената сграда. Първа мъжка гимназия “Иван Вазов” се обособява в Първо мъжко единно училище с 11 класа.

1951 г.

По нареждане на отдел “Народна просвета” училището се обособява в Първо средно единно училище.

1953/54 г.

Училището се обособява в смесена гимназия.

26 ноември 1957 г.

Със заповед на МНП училището се определя за опитно (базово) по политехнизация на обучението.

1960 г.

Училището е обявено за национален първенец и наградено с орден “Кирил и Методий” – I степен.

1966 г.

Училището е обявено за базово към МНП, НИИП “Т. Самодумов” и ИУУ – Ст. Загора, за въвеждане на нови програми.

1966 г.

Тържествено е отбелязан 125-годишния юбилей от създаването на училище “Иван Вазов”.

1968 г.

Училището е обявено за базово към Педагогическия институт към БАН.

1980 г. и 1981 г.

Пенка Пеева става републикански шампион по джудо и се класира на 3 то място в европейското първенство по джудо.

1981 г.

В продължение на две години учителите подготвят 140-годишния юбилей на училището. ОбК на БКП и Дирекция “Просвета” при ОНС решават честването да не се провежда с мотиви: гимназия “Ив. Вазов” не е наследник на “Св. Николското училище”, създадено през 1841 година, както е било прието дотогава. Не са представени никакви факти и доказателства в подкрепа на това решение. Въпреки решението през декември 1981 година в залата на Народната опера се провежда тържествен концерт, посветен на 140 години от създаването на училището и патронния празник.

1981/82 г.

Училището е обявено за първото в града ЕСПУ и се премества в сегашната си сграда.

1982/83 г.

Приети са две паралелки от 6-годишни първокласници.

1985 г.

Завършен е младежки клуб към училището с усиления труд на учители и ученици. Идеята е на ученици, а активна роля изиграват учителите: Р. Балев, Ст. Владов, Р. Димитрова, М. Менчева, В. Захариев, К. Коев и др. Клубът е открит през месец ноември 1985 година със среща на учителите с поетите Т. Клисуров и Ст. Стойчев.

1985/86 г.

Бюстът на Иван Вазов е преместен от Строителния техникум пред новата сграда; учителите Ел. Костова, Ив. Огнянова и Д. Динчева правят дарение на училищната библиотека, в републиканското състезание по електроника е награден ученикът от 7 г клас Томаш Караколев.

1986/87 г.

Дадено е официално разрешение за отпразнуване на юбилея на училището.
Националния музей на образованието в Габрово с писмо № П/ 0204010115 от 21 юни 1987 г. потвърждава, че училище „Иван Вазов” Стара Загора е наследник на възрожденското Светиниколско училище създадено през 1841 г.

1987/88 г.

Открива се първият компютърен кабинет в училището.

1990 г.

Открива се стоматологичен кабинет в училището.

 1991 г.

Дейности за отпразнуване на 150-годишния юбилей: 
- 14 март 1991г. – започват тържествата
- 21 май 1991 г. – извършен молебен от митрополит Панкратий в двора на училището
- 21 май 1991 г. – открит музей в сградата на училището
- 22 май 1991 г. – научна конференция
- 22 май 1991 г. – тържествен концерт в Старозагорската опера
- извезано е ново знаме, копие на оригинала.

1991/1992 г.

Училището е обявено за Средно общообразователно училище. Сформирани са профилирани паралелки по философия, биология и химия.

1992/1993 г.

Взето е решение училището да бъде хуманитарно със запазване на природоматематическите дисциплини.

1995/1996 г.

Провежда се честване “100 години с името на Вазов” с тържествен концерт и издаване на юбилеен вестник.

1996/1997 г.

- Със съдействието на организацията “Японски доброволци за сътрудничество в чужбина” - „Джайка” е създаден първия в града модерно оборудван кабинет с интернет връзка. За преподавател е назначена Юко Хонда. 
- Учреден е клуб “Дебати” с учениците от философската паралелка, които участват в регионални и национални състезания по философия.

1997/1998 г.

Учредена за първи път единствената по рода си в Стара Загора специализирана паралелка по мениджмънт, а през 1999 г. паралелките се преименуват в Организация на среден и дребен бизнес.

 1998/1999 г.

Отбора по бадминтон (Ирена Панайотова, Силвана Паунова, Даря Георгиева, Росица Георгиева) става републикански шампион, като запазва титлата и през следващите две години.

1999/2000 г.

- Открива се втори компютърен кабинет. 
- За първи път се обявява прием за паралелка “Информатика и математика”, прием след 8 клас. 
- Ученичката Стефка Георгиева печели ежегодния конкурс „Млад кмет” на Стара Загора.
- През май-юни се честват 150 години от рождението на Иван Вазов.

6 юни 2001 г.

Тържествено е открит възстановения бюст-паметник на Иван Вазов, изработен от Любомир Петров.

 2000/2001 г.

Отборът по бадминтон за трети път става републикански шампион, а баскетболистките заемат пето място на Републиканско първенство.

2001/2002 г.

- Открива се паралелка “Информатика и математика”, прием след VІІ клас с разширено изучаване на английски език.
- Чества се 160-годишнината от създаването на училището с литийно шествие и тържествена света литургия в храм „Св. Никола”, възстановка на годишен изпит в Светиниколското училище, откриване на картинна галерия и музикална летопис, издаване на юбилейна книжка и вестник, филм за историята на училището, тържествен концерт.
- Оборудва се фитнес зала.

 2002/2003 г.

- Андреяна Николова заема първо място на републиканско първенство по шахмат и участва на турнир в Канада.
- Отборът по баскетбол се класира шести на републиканско първенство.

2003/2004 г.

- Формират се паралелки “Информационни технологии”, прием след VІІ клас с разширено изучаване на английски език и “Информационни технологии”, прием след VІІІ клас.
- Открива се кабинет по география, оборудван с модерна техника за визуализация и преподаване.
- Създава се първата в града електронна библиотека.

2004/2005 г.

- Създава се паралелка “Стопански мениджмънт”, прием след VІІІ клас. 
- Открива се трети компютърен кабинет със съдействието на Търговско промишлена палата Стара Загора. 
- По програма „Е” клас на МОН се оборудва четвърти компютърен кабинет. 
- Извършва се ремонт на стойност 340 000 лв. - подмяна на дограма и ремонт на парната инсталация.

2005/2006 г.

- Извършва се ремонт на стойност 280 000 лв. - боядисване, ремонт на тоалетните, поставяне на енергоспестяващи осветителни тела. 
- Чества се 165-годишнина на училището. 
- Провежда се ден на ученическото самоуправление, създаден е филм за историята на училището.

2006/2007 г.

- Училището преминава на делегиран бюджет (1 март 2007 г.).
- Създава се танцов театър „Боилите”.
- СОУ „Иван Вазов” е прието в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България”. 
- Открива се клуб „Екотурист”.

2007/2008 г.

- Учителският колектив се включва в националната учителска стачка - 25 дни на протест.
- Създава се кабинет по английски език.
- Провеждат се първите задължителни държавни зрелостни изпити.

2008/2009 г.

- Формира се паралелка Технологичен профил „Туризъм”.
- След спечелен проект започва въвеждането на ученическа униформа - ежедневна и официална. 
- Работи се по международен проект „Здравословно хранене”.

2009/2010 г.

- Участие в международни проекти по програма „Коменски” – „Традиции” и „Околна среда”. 
- Ученикът Антон Атанасов е избран за млад кмет на Стара Загора.

2010/2011 г.

- Подобрена е материалната база - подменен е интериора на учителския корпус, открита е конферентна зала. 
- Тържествено се чества 170-годишния юбилей на училището. Издадени са юбилейна книга и вестник.
- Изготвена е презентация за историята на училището.
- Възстановена и обогатена е музейната експозиция.
- Провежда се тържествен концерт.

2013/2014 г.

Класните стаи на учениците от начална степен са обурудвани с компютри и мултимедии.

2014/2015 г.

В училището е въведена интернет-базираната образователна платформа  http://u4ili6teto.bg/souvazov. Платформата е построена върху MOODLE и дава възможност за управление на образователния процес на всички нива. 

2015/2016 г.

Тържествен концерт по повод 175 годишния юбилей на училището.

2016/2017 г.

Преминаване на кабинетна система за учениците от 5 до 12 клас.

2017/2018 г.

Формира се паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки”, с интензивно изучаване на английски език.

4 октомври 2018 г. Заместник-кмет на Млада Загора за Мандат 2018 - 2019 година е избрана Венцислава Николаева от 11 клас.
2019 г. Извършва се саниране и цялостен ремонт на сградата.
3 октомври 2019 г. Ученичката Теодора Иванова от 11 клас е избрана за 23-ти Кмет на Млада Загора.

2020/2021 г.

- Формира се професионална паралелка със специалност „Икономическa информатика“, с интензивно изучаване на английски език, Професия „Икономист-информатик“, професионално направление „Приложна информатика“.
- Тържествено се чества 180-годишния юбилей на училището.

1 ноември 2021 г. По случай 1 ноември - Ден на народните будители, колективът на училището е награден с плакет и диплом "Анастасия Тошева" за постигнати изключителни успехи в развитието на образованието.
2022/2023 г. През 2022 г. се откри СТЕМ лаборатория, оборудвана със съвремени уреди и апарати за обучение по Физика, Химия и Биология. Работи се под мотото ЗЕЛЕНИ ЗАЕДНО РАСТЕМ.

 

Името на училището

1 март 1841 г.

Свети Николско училище — светско взаимно класно училище

25 ноември 1895 г.

Училището приема за свой патрон името на Иван Вазов

1 септември 1907 г.

Пълна мъжка гимназия „Иван Вазов“

18 декември 1944 г.

Гимназията е разделена на Първа и Втора мъжка гимназия

16 септември 1947 г.

Първа мъжка гимназия „Иван Вазов“ се обособява в Първо мъжко единно училище

1951 г.

По нареждане на отдел „Народна просвета“ училището се обособява в Първо средно единно училище

1953/54 г.

Училището се обособява в смесена гимназия

26 ноември 1957 г.

Със заповед на МНП училището се определя за опитно (базово) по политехнизация на обучението

1960 г.

Училището е обявено за национален първенец и наградено с орден „Кирил и Методий“ — I степен

1966 г.

Училището е обявено за базово към МНП, НИИП „Т. Самодумов“ и ИУУ — Ст. Загора, за въвеждане на нови програми

1968 г.

Училището е обявено за базово към Педагогическия институт към БАН

1981/82 г.

Училището е обявено за първото в града Единно средно политехническо училище (ЕСПУ)

1987 г.

С писмо П 0204010115 от 22 юни 1987 г., издадено от Националния музей на образованието — Габрово е потвърдено, че наследник на Св. Николското училище е училище „Ив. Вазов“

1991/1992 г.

Училището е обявено за Средно общообразователно училище

1 август 2016 г.

Средно училище "Иван Вазов"

 

Нагоре

Информация

 

  

Контакти