•  
  •  
  •  

 

 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката

Информация

 

 

 

Контакти